یونیت هیتر آبگرم

یونیت هیتر ۸۲۰۰۰ BTU آذرنسیم

یونیت هیتر 82000 BTU آذرنسیم

یونیت هیتر آبگرم با کوئل مسی با ظرفیت هوادهی 2100 CFM و قدرت گرمادهی 82000 BTU/h دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و ... استفاده می‌شود. گارانتی : شرکت آذر نسیم مدت گارانتی : 12 ماه
یونیت هیتر ۸۲۰۰۰ BTU آذرنسیم

یونیت هیتر 120000 BTU آذرنسیم

یونیت هیتر آبگرم با کوئل مسی با ظرفیت هوادهی 2400 CFM و قدرت گرمادهی 120000 BTU/h دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و ... استفاده می‌شود. گارانتی : شرکت آذر نسیم مدت گارانتی : 12 ماه
یونیت هیتر ۸۲۰۰۰ BTU آذرنسیم

یونیت هیتر 180000 BTU آذرنسیم

یونیت هیتر آبگرم با کوئل مسی با ظرفیت هوادهی 3500 CFM و قدرت گرمادهی 180000 BTU/h دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و ... استفاده می‌شود. گارانتی : شرکت آذر نسیم مدت گارانتی : 12 ماه
یونیت هیتر ۸۲۰۰۰ BTU آذرنسیم

یونیت هیتر 220000 BTU آذرنسیم

یونیت هیتر آبگرم با کوئل مسی با ظرفیت هوادهی 3700 CFM و قدرت گرمادهی 220000 BTU/h دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و ... استفاده می‌شود. گارانتی : شرکت آذر نسیم مدت گارانتی : 12 ماه
یونیت هیتر ۸۲۰۰۰ BTU آذرنسیم

یونیت هیتر 260000 BTU آذرنسیم

یونیت هیتر آبگرم با کوئل مسی با ظرفیت هوادهی 3900 CFM و قدرت گرمادهی 250.000 BTU/h دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و ... استفاده می‌شود. گارانتی : شرکت آذر نسیم مدت گارانتی : 12 ماه
یونیت هیتر ۸۲۰۰۰ BTU آذرنسیم

یونیت هیتر 42000 BTU اذرنسیم

یونیت هیتر آبگرم با کوئل مسی با ظرفیت هوادهی 1300 CFM و قدرت گرمادهی 42000 BTU/h دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و ... استفاده می‌شود. گارانتی : شرکت آذر نسیم مدت گارانتی : 12 ماه
یونیت هیتر ۸۲۰۰۰ BTU آذرنسیم

یونیت هیتر 54000 BTU اذرنسیم

یونیت هیتر آبگرم با کوئل مسی با ظرفیت هوادهی 1400 CFM و قدرت گرمادهی 54000 BTU/h دستگاهی است که ار آن برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالنهای سرپوشیده، سالن‌های کارخانجات و ... استفاده می‌شود. گارانتی : شرکت آذر نسیم مدت گارانتی : 12 ماه