پمپ تصفیه استخر هایوارد

قلب سیستم پمپ تصفیه استخر، پمپ آن می باشد. پمپ، آب خروجی از سیستم تخلیه را از فیلتر عبورمی دهد و مجددا به کاسه استخر برمیگردد. قبل از پمپ، یک صافی فلزی قرار دارد تا برگ و آشغال های احتمالی باقیمانده که ممکن است باعث از کار افتادن و یا صدمه دیدگی پمپ شود را جمع کند.

هایوارد

پمپ استخری 1 اسب SP هایوارد

پمپ تصفیه استخری 1 اسب هایوارد سوپر پمپ SP2607X10 جهت تصفیه استخر خانگی پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند. گارانتی : صافاب مدت گارانتی : 12 ماه
هایوارد

پمپ استخری 2 اسب SP هایوارد

پمپ تصفیه استخری 2 اسب هایوارد سوپر پمپ SP2607X20 جهت تصفیه استخر خانگی پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند گارانتی : صافاب مدت گارانتی : 12 ماه
پمپ استخری ۱ اسب SP2 هایوارد

پمپ استخری 1 اسب SP2 هایوارد

پمپ تصفیه استخری 1 اسب هایوارد سوپر پمپ دو SP3007EAZ جهت تصفیه استخرهای بزرگ و عمومی پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند.
پمپ استخری ۱ اسب SP2 هایوارد

پمپ استخری 1.5 اسب SP2 هایوارد

پمپ تصفیه استخری 1 و نیم اسب هایوارد سوپر پمپ دو SP3010EAZ جهت تصفیه استخرهای بزرگ و عمومی پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند.
پمپ استخری ۱ اسب SP2 هایوارد

پمپ استخری 2 اسب SP2 هایوارد

پمپ تصفیه استخری 2 اسب هایوارد سوپر پمپ دو SP3015EAZ جهت تصفیه استخرهای بزرگ و عمومی پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند.
پمپ استخری ۱ اسب SP2 هایوارد

پمپ استخری 3 اسب SP2 هایوارد

پمپ تصفیه استخری 3 اسب هایوارد سوپر پمپ دو SP3025EAZ جهت تصفیه استخرهای بزرگ و عمومی پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند.
هایواردSP157

پمپ استخری 0.75 اسب PowerFlo هایوارد

پمپ تصفیه استخری 3/4 اسب هایوارد پاور فلو SP157X5 PF جهت تصفیه استخرهای کوچک پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند.
هایواردSP157

پمپ استخری 1 اسب PowerFlo هایوارد

پمپ تصفیه استخری 1 اسب هایوارد پاور فلو SP1580TL PF جهت تصفیه استخرهای کوچک پمپ های تصفیه استخری هایوارد Hayward با بدنه کامپوزیتی، فرسایش و خوردگی در برابر کلر و عوامل خورنده موجود در آب را از بین می برند. کلیه پمپ های هایوارد دارای استرینر سر خود بوده و از ورود ذرات موجود در آب استخر به داخل پمپ و آسیب به پره های آن جلوگیری می کند، همچنین دارای موتور پرتوان با استاندارد IE2 ساخت کمپانی A.o Smith آمریکا می باشند.