پمپ تصفیه استخر

 

قلب سیستم پمپ تصفیه استخر، پمپ آن می باشد. پمپ، آب خروجی از سیستم تخلیه را از فیلتر عبورمی دهد و مجددا به کاسه استخر برمیگردد. قبل از پمپ، یک صافی فلزی قرار دارد تا برگ و آشغال های احتمالی باقیمانده که ممکن است باعث از کار افتادن و یا صدمه دیدگی پمپ شود را جمع کند.

شما در این قسمت میتوانید پمپ های استخر را رد برند های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید نمایید . 

پمپ-تصفیه-استخر

پمپ تصفیه استخر هایوارد

پمپ-تصفیه-استخر-داب

پمپ تصفیه استخر داب

پمپ-تصفیه-استخر-ایمکس

پمپ استخر ایمکس