منبع کویل دار افقى

منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند.

 

منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 300 لیتری

منبع کویل دار افقی 300 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. با سطح کوئل مسی 7.5 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 400 لیتری

منبع کویل دار افقی 400 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. با سطح کوئل مسی 9.5 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 500 لیتری

منبع کویل دار افقی 500 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. با سطح کوئل مسی 13 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 600 لیتری

منبع کویل دار افقی 600 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. منبع کویل دار افقی 600 لیتری با سطح کوئل مسی 15 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 800 لیتری

منبع کویل دار افقی 800 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. منبع کویل دار افقی 800 لیتری با سطح کوئل مسی 19 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 1000 لیتری

منبع کویل دار افقی 1000 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. منبع کویل دار افقی 1000 لیتری با سطح کوئل مسی 22 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 1200 لیتری

منبع کویل دار افقی 1200 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. منبع کویل دار افقی 1200 لیتری با سطح کوئل مسی 24 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی 1500 لیتری

منبع کویل دار افقی 1500 لیتری منبع کوئلدار افقی نوع ديگري از منابع جهت تامين آب گرم مصرفي ساختمان مي باشد که به جاي منابع دو جداره در موتور خانه نصب مي شود.منبع کويل دار داراي يک کوئل مسي شامل لوله هاي رفت و برگشتي بوده که آب داغ و يا بخار بويلر در آنها جريان دارد و از طريق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم مي کند. منبع کویل دار افقی 1500 لیتری با سطح کوئل مسی 32 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری راندمان بالاتر نسبت به منابع دوجداره 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی ایران مخزن

منبع کویل دار افقی ایران مخزن این نوع منبع از ظرفیت 300 لیتر تا 2000 لیتر موجود میباشد. متداولترين و بهينه‌ترين روش براي توليد آبگرم بهداشتي مصرفي و ذخيره آن. استفاده از منابع كويلدار مي‌باشد. در اين نوع مخازن آب داغ يا بخار تهيه شده توسط ديگ، داخل يك كويل حرارتي كه معمولا از چند شاخه لوله رفت و برگشتي از جنس مس مي‌باشد گردش نموده و پس از تبادل حرارت با ديوار لوله مسي. از كويل خارج مي‌گردد. تبادل حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله مسي و در نهايت گرم شدن آب سرد خارج لوله كه آنرا احاطه كرده است مي‌شود. كويلهاي حرارتي به انواع مختلفي ساخته مي‌شود كه دو نوع حلزوني و يوشكل فراوانترين آنها مي‌باشد.
منبع کویل دار افقی ۳۰۰ لیتری

منبع کویل دار افقی تهران مبدل

منبع کویل دار افقی تهران مبدل این نوع منبع از ظرفیت 200 لیتر تا 10000 لیتر موجود می باشد. متداولترين و بهينه‌ترين روش براي توليد آبگرم بهداشتي مصرفي و ذخيره آن. استفاده از منابع كويلدار مي‌باشد. در اين نوع مخازن آب داغ يا بخار تهيه شده توسط ديگ، داخل يك كويل حرارتي كه معمولا از چند شاخه لوله رفت و برگشتي از جنس مس مي‌باشد گردش نموده و پس از تبادل حرارت با ديوار لوله مسي. از كويل خارج مي‌گردد. تبادل حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله مسي و در نهايت گرم شدن آب سرد خارج لوله كه آنرا احاطه كرده است مي‌شود. كويلهاي حرارتي به انواع مختلفي ساخته مي‌شود كه دو نوع حلزوني و يوشكل فراوانترين آنها مي‌باشد.