منبع دو جداره

منبع دوجداره آبگرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف بسته به نیاز ساختمانها طراحی و ساخته می شوند. منبع دو جداره (از جنس ورق گالوانیزه فولادی) تشکیل شده است.
منبع-دو جداره- ۶۰۰-لیتری

منبع دو جداره 400 لیتری

منبع دو جداره 400 لیتری منبع دوجداره آبگرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف بسته به نیاز ساختمانها طراحی و ساخته می شوند. منبع دو جداره (از جنس ورق گالوانیزه فولادی) تشکیل شده است. جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع-دو جداره- ۶۰۰-لیتری

منبع دو جداره 300 لیتری

منبع دو جداره 300 لیتری منبع دوجداره آبگرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف بسته به نیاز ساختمانها طراحی و ساخته می شوند. منبع دو جداره (از جنس ورق گالوانیزه فولادی) تشکیل شده است. جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات : تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع-دو جداره- ۶۰۰-لیتری

منبع دو جداره 600 لیتری

منبع دو جداره 600 لیتری منبع دوجداره آبگرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف بسته به نیاز ساختمانها طراحی و ساخته می شوند. منبع دو جداره (از جنس ورق گالوانیزه فولادی) تشکیل شده است. جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات: تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع-دو جداره- ۶۰۰-لیتری

منبع دو جداره 800 لیتری

منبع دو جداره 800 لیتری منبع دوجداره آبگرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف بسته به نیاز ساختمانها طراحی و ساخته می شوند. منبع دو جداره (از جنس ورق گالوانیزه فولادی) تشکیل شده است. جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات: تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع-دو جداره- ۶۰۰-لیتری

منبع دو جداره 1000 لیتری

منبع دو جداره 1000 لیتری منبع دوجداره آبگرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف بسته به نیاز ساختمانها طراحی و ساخته می شوند. منبع دو جداره (از جنس ورق گالوانیزه فولادی) تشکیل شده است. جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات: تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن
منبع-دو جداره- ۶۰۰-لیتری

منبع دو جداره 500 لیتری

منبع دو جداره 500 لیتری منبع دوجداره آبگرم یکی از روشهای مورد استفاده در گرم کردن آب در موتور خانه می باشد که این کار را به صورت غیر مستقیم انجام میدهد. منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف بسته به نیاز ساختمانها طراحی و ساخته می شوند. منبع دو جداره (از جنس ورق گالوانیزه فولادی) تشکیل شده است. جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال توضیحات: تامین آب گرم مصرفی ساختمان سهولت انجام تعمیرات و نگهداری 5 سال ضمانت کارکرد و سوراخ شدن