پارس مشعل

 دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می‌شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می‌شود.کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است؛ یکی از بزرگترین استفاده‌های مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها است همچنین در انواع دیگ‌ها، مشعل‌هایی با ظرفیت کاری متفاوت استفاده می‌شود.

پارس-مشعل

مشعل گازی PM-2 PGO 211

مشعل گازی PM-2 PGO 211 ظرفیت 59.000 الی 172.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM-2 PGO 311

مشعل گازی PM-2 PGO 311 با ظرفیت 77.000 الی 215.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM-2 PGO 111

مشعل گازی PM-2 PGO 111 با ظرفیت 38.000 الی 125.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM-1 PGO 311

مشعل گازی PM-1 PGO 311 ظرفیت 27.500-76.500 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM-3 PGO 211

مشعل گازی PM-3 PGO 211 ظرفیت 79.000 الی 300.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM-3 PGT 311

مشعل گازی PM-3 PGT 311 ظرفیت 94.000 الی 399.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM-4 PGT 211

مشعل گازی PM-4 PGT 211 ظرفیت 206.000 الی 516.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM5-PGT-113

مشعل گازی PM5-PGT-113 ظرفیت 239.000 الی 989.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PMN-1 PGO 111

مشعل گازی PMN-1 PGO 111 ظرفیت 10.300-33.900 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM-4 PGT 311

مشعل گازی PM-4 PGT 311 ظرفیت 387.000 الی 765.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازی PM5-PGT-213

مشعل گازی PM5-PGT-213 ظرفیت 335.000 الی 1.750.000 کیلوکالری گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 24 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز دومرحله ای PM6-PLT

مشعل گازوئیل سوز دومرحله ای PM6-PLT استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و دربویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز تدریجی PM9-PLM

مشعل گازوئیل سوز تدریجی PM9-PLM استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و در بویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز دومرحله ای PM5-PLT

مشعل گازوئیل سوز دومرحله ای PM5-PLT استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و در بویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز تدریجی PM7-PLM

مشعل گازوئیل سوز تدریجی PM7-PLM استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و در بویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز تدریجی PM8-PLM

مشعل گازوئیل سوز تدریجی PM8-PLM استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و در بویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز تک مرحله ای PM1 & PM1 PLO

مشعل گازوئیل سوز تک مرحله ای PM1 & PM1 PLO استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی و در بویلر بخار کوچک،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز تک مرحله ای PM2-PLO

مشعل گازوئیل سوز تک مرحله ای PM2-PLO استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی و در بویلر بخار کوچک،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل گازوئیل سوز تک مرحله ای PM3-PLO

مشعل گازوئیل سوز تک مرحله ای PM3-PLO استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی و در بویلر بخار کوچک،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل مازوت سوز دومرحله ای PM6-PHT

مشعل مازوت سوز دومرحله ای PM6-PHT استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و در بویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل مازوت سوز تدریجی PM9-PHM

مشعل مازوت سوز تدریجی PM9-PHM تامین کننده نیاز حرارتی و انرژی در صنایع بزرگ و صنایع نفت و گاز و صنعت سیمان، صنایع غذایی گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل مازوت سوز دومرحله ای PM5-PHT

مشعل مازوت سوز دومرحله ای PM5-PHT استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و در بویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه
پارس-مشعل

مشعل مازوت سوز تدریجی PM7-PHM

مشعل مازوت سوز تدریجی PM7-PHM استفاده بر روی انواع دیگ آبگرم چدنی و فولادی - بر روی انواع مبدل و دیگ های روغن داغ و در بویلر بخار،کوره های هوای گرم گارانتی : شرکت پارس مشعل مدت گارانتی : 12 ماه