مبدل صفحه اى کامر

نوعی مبدل حرارتی است.این مبدل حرارتی با استفاده از تعداد زیادی صفحات فلزی نازک،موجب تبادل حرارت بالا بین سیال گرم و سرد می‌شود.اساس عملکرد این نوع مبدل به این شکل است که از دو جهت مخالف سیال سرد و گرم وارد مبدل می‌شوند.سیالات وارد شده به صورت یکی در میان بین صفحات فلزی جریان می‌یابند و با یکدیگر تبادل گرما می‌کنند.

با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است 
طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد.

مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 900 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 45.000 کیلوکالری و آبدهی 900 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه
مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 1000 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 54.000 کیلوکالری و آبدهی 1080 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه
مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 1350 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 67.500 کیلوکالری و آبدهی 1350 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه
مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 1550 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 77.500 کیلوکالری و آبدهی 1550 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه
مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 2000 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 100.000 کیلوکالری و آبدهی 2000 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه
مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 2500 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 125.000 کیلوکالری و آبدهی 2500 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه
مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 3000 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 150.000 کیلوکالری و آبدهی 3000 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه
مبدل صفحه ای کامر ۹۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای کامر 3500 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم کامر با ظرفیت حرارتی 175.000 کیلوکالری و آبدهی 3500 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد. گارانتی : شرکت کامر مدت گارانتی : 12 ماه