رادیاتور پنلى فولادى

یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. رادیاتور پنلی فولادی به خاطر طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است.

مزایای رادیاتور پنلی فولادی :

عدم نیاز به هواگیری مداوم - گرمادهی بیشتر در سایز یکسان با مدل پره ای - همخوانی مواد فولاد با مس پکیج که مانع خوردگی مس پکیج میشود - کوچکتر بودن و درنتیجه جاگیری کمتر در خانه و افزایش فضای منزل - یکپارچه بودن - زیبایی بیشتر به دلیل یکپارچه بودن - صاف بودن سطح و عدم جذابیت آن برای کودکان - هزینه نصب کمتر -راحتی در نصب - گرمای مطلوب تر به دلیل گرمای تابشی بیشتر (گرم کردن افراد و اشیاء) -ضریب هدایتی سرعت گرم و یا سرد شدن می باشد ولی گرمادهی ؛ میزان حرارت انتقالی به محیط (همرفتی – تابشی) می باشد.

رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 60 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 60 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 80 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 80 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 40 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 40 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 50 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 50 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 100 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 100 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 140 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 140 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 70 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 70 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 90 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 90 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 90 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 90 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 120 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 120 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 160 سانتی کرمی مدل کلاسیک

رادیاتور پنلی 160 سانتی کرمی مدل کلاسیک یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : شرکت مبنا مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 60 سانتی فرولی

رادیاتور پنلی 60 سانتی فرولی یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : کارخانجات صنعتی جنرال مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 80 سانتی فرولی

رادیاتور پنلی 80 سانتی فرولی یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : کارخانجات صنعتی جنرال مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 100 سانتی فرولی

رادیاتور پنلی 100 سانتی فرولی یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : کارخانجات صنعتی جنرال مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 120 سانتی فرولی

رادیاتور پنلی 120 سانتی فرولی یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : کارخانجات صنعتی جنرال مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پانلی ایساتیس

رادیاتور پانلی ایساتیس یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : ایساتیس مدت گارانتی : 30 ماه
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 60 سانتی ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی 60 سانتی ایران رادیاتور یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 80 سانتی ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی 80 سانتی ایران رادیاتور یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیاتور-پنلی-فولادی

رادیاتور پنلی 100 سانتی ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی 100 سانتی ایران رادیاتور یکی از انواع رادیاتورهای مورد استفاده برای تامین حرارت اماکن می باشد، که از ورقه های فولاد تولید می شود و اغلب پوشش خارجی رادیاتور از جنس پلی استر می باشد تا از آن در مقابل زنگ زدگی محافظت کند. این نسل رادیاتور به خاطر تکنولوژی طراحی ای که در آن استفاده شده است نسبت به رادیاتور های نسل قبل کارآتر شده و اشکالات و معایب آنها را پوشش داده است. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال