دریچه استخر

دریچه های استخری شامل انواع دریچه دهش، دریچه مکش و کفشور استخر می شوند. دریچه دهش استخر به خروجی آب از سیستم تصفیه (عموما روی دیواره استخر در قسمت کم عمق) به داخل استخر گفته شده و دریچه مکش، دریچه خروجی آب استخر(عموما در کف استخر) به سیستم تصفیه می باشد.

 
کف شور استخر EMAUX مدل EM 2826

کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2826

کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2826 مدت گارانتی : 12 ماه توضیحات : کفشورهای استخر به صورت یک کاور شبکه ای جهت جلوگیری از ورود اجسام به لوله مکنده عمل میکند و باید سطح بزرگتری نسبت به سایز لوله مکش استخر داشته باشد. انتخاب کفشور استخر باید متناسب با مکش پمپ و حجم استخر باشد . در انتخاب کفشور مناسب جهت استخر خود دقت فرمایید در استخرهای متوسط از دو کفشور جهت مکش سیرکولاسیون آب استخر استفاده شود و کفشور می بایست در قسمت عمیق استخر و با فاصله از دیواره ها نصب گردد. کفشورهای استخر ایمکس با فرم هندسی مدور و مربع شکل و قاب دار، بدون کاسه ارائه می گردد. کفشورهای استخر ایمکس با طراحی خاص و شکل زیبا توانایی عبور میزان دبی مطلوبی را دارند. کفشور ایمکس (Emaux) قابل استفاده جهت برگشت و خروج آب از استخر می باشد. دبی مطلوب و مناسب کاور شبکه ای فرم هندسی مدور و مربع شکل قاب دار، بدون کاسه طراحی خاص و شکل زیبا
کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2830

کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2830

کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2830 مدت گارانتی : 12 ماه توضیحات : کفشورهای استخر به صورت یک کاور شبکه ای جهت جلوگیری از ورود اجسام به لوله مکنده عمل میکند و باید سطح بزرگتری نسبت به سایز لوله مکش استخر داشته باشد. انتخاب کفشور استخر باید متناسب با مکش پمپ و حجم استخر باشد . در انتخاب کفشور مناسب جهت استخر خود دقت فرمایید در استخرهای متوسط از دو کفشور جهت مکش سیرکولاسیون آب استخر استفاده شود و کفشور می بایست در قسمت عمیق استخر و با فاصله از دیواره ها نصب گردد. کفشورهای استخر ایمکس با فرم هندسی مدور و مربع شکل و قاب دار، بدون کاسه ارائه می گردد. کفشورهای استخر ایمکس با طراحی خاص و شکل زیبا توانایی عبور میزان دبی مطلوبی را دارند. کفشور ایمکس (Emaux) قابل استفاده جهت برگشت و خروج آب از استخر می باشد. دبی مطلوب و مناسب کاور شبکه ای فرم هندسی مدور و مربع شکل قاب دار، بدون کاسه طراحی خاص و شکل زیبا
کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2812

کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2812

کفشور استخر ایمکس (Emaux)مدل EM2812 مدت گارانتی : 12 ماه توضیحات : کفشورهای استخر به صورت یک کاور شبکه ای جهت جلوگیری از ورود اجسام به لوله مکنده عمل میکند و باید سطح بزرگتری نسبت به سایز لوله مکش استخر داشته باشد. انتخاب کفشور استخر باید متناسب با مکش پمپ و حجم استخر باشد . در انتخاب کفشور مناسب جهت استخر خود دقت فرمایید در استخرهای متوسط از دو کفشور جهت مکش سیرکولاسیون آب استخر استفاده شود و کفشور می بایست در قسمت عمیق استخر و با فاصله از دیواره ها نصب گردد. کفشورهای استخر ایمکس با فرم هندسی مدور و مربع شکل و قاب دار، بدون کاسه ارائه می گردد. کفشورهای استخر ایمکس با طراحی خاص و شکل زیبا توانایی عبور میزان دبی مطلوبی را دارند. کفشور ایمکس (Emaux) قابل استفاده جهت برگشت و خروج آب از استخر می باشد. دبی مطلوب و مناسب کاور شبکه ای فرم هندسی مدور و مربع شکل قاب دار، بدون کاسه طراحی خاص و شکل زیبا