نردبان استخر

جهت انتخاب بهتر نردبان استخر به نکات ذیل توجه فرمایید:

* برای انتخاب پله و نردبان استخر باید به فاصله لب استخر تا کف آن توجه شود.

* معمولا در استخرهای عمومی باید در هر دو قسمت کم عمق و عمیق از نردبان و پله استخر استفاده شود.

* نردبان استخر باید از جنس استیل نگیر (آهن ربا را به خود جذب نکند) باشد.

* مدل نردبان استخر که با توجه به قرارگرفتن روی سکو یا پشت گریل تغییر می کند.

* اگر نردبان استخر روی سکو ونزدیک لبه استخر نصب شود باید از مدل عصایی یا کلاپ انتخاب شود.

* اگر نردبان استخر پشت گریل یا سکو نصب شود باید از مدل معمولی(دهانه باز) انتخاب شود.

* برای قسمت عمیق استخر تعداد پله از کف محاسبه نمی شود معمولا سه پله انتخاب می شود.

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW4P CLUB

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW4P CLUB

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW4P CLUB همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات : نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.
نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW4P CLUB

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW3P CLUB

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW3P CLUB همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات : نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.
نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW4P CLUB

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW4P STD

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW4P STD همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات : نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.
نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW3P STD

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW3P STD

نردبان تمام استیل HIWATER مدل HW3P STD همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات : نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.
نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P CLUB

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P STD

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P STD همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات: نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.
نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P CLUB

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P CLUB

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW2P CLUB همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات: نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.
نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P STD

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P STD

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P STD همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات : نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.
نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P STD

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P CLUB

نردبان تمام استیل هایواتر مدل HW5P CLUB همانطور که می دانید نردبان استخر باعث سهولت در بیرون آمدن شناگران از حوضچه یا همان کاسه استخر می شود، در استخرهایی با طول بیشتر از ۱۰ متر بهتر است از دو نردبان (یکی در قسمت عمیق و یکی در قسمت کم عمق) استفاده شود و در استخرهایی با طول کمتر از ۱۰ متر از یک نردبان در قسمت کم عمق استفاده می شود. توضیحات : نردبان های تمام استیل ساخت کمپانی هایواتر در سه مدل club, standard, easy access می باشند. نردبان های استیل Hiwater از نظر مقاومت و زنگ زدگی دارای ۳ سال گارانتی می باشد. ارتفاع پله ها در نردبان های استیل هایواتر به طول ۲۵ سانتی متر می باشد.